Photography

film

2023©elianedkov.com

Rocking

Mallorca, 2023

shot on analog

Mamiya RB67, 120mm Illford Delta 3200 Pro